เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

สร้างระบบนิเวศน์ของอาหาร (พืชผัก) ในรูปแบบที่สร้างความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน

Week 8


ในสัปดาห์นี้ พี่ๆ ติดตามความงอกงามของผักตนเอง รวมทั้งนำฟางมาคลุมแปลงผักเพิ่ม
โดยครูใหญ่แนะนำว่า ให้ใสีฟางลงไปในแปลงเลยจะได้คลุมหน้าดินไว้
พี่ปังปอนด์ "ครูครับใส่ฟางไว้มันทับผักผม ครูใหญ่แนะนำมาจริงหรือครับ"
จากนั้นพี่ๆ ช่วยกันดูแลแปลงผักและเห็ด
แปลงผักเริ่มเห็นความงอกงาม

ตัวอย่างชิ้นงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น