เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

สร้างระบบนิเวศน์ของอาหาร (พืชผัก) ในรูปแบบที่สร้างความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

Main

เป้าหมาย : สร้างระบบนิเวศน์ของอาหาร (พืชผัก) ในรูปแบบที่สร้างความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน
คำถามหลัก : จะทำอย่างไรให้พื้นที่ 1 ตารางเมตร เกิดระบบนิเวศน์ของอาหารที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งให้ผลผลติที่ต่อเนื่องตลอดเวลา
ภูมิหลังของปัญหา  : จากระบบนิเวศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปในสิ่งแวล้อมปัจจุบัน อันสืบเนื่องมาจากมนุษย์ผู้ซึ่งปรับเปลี่ยนตัวเองจากผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิต ซึ่งกระบวนการผลิตที่ว่านั้น พูดถึงการควบคุมปัจจัยแวลล้อมต่างๆในธรรมชาติ เช่นสารอาหารในพืช  การเจริญเติบโตของพืช การให้ผลผลติรวมถึงการขยายพันธ์ ซึ่งนับวันจะเข้าสู่ระบบุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว  ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ต่างๆ ที่ประกอบด้วย ผู้ผลิต  ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายถูกสร้างขอบเขตไว้ในวงอุตสาหกรรม  ชาวไร่ชาวสวนหันมาใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆจากอุตสาหกรรม หันมาปลูกพืชเชิงเดียวมากขึ้นเพื่อจัดส่งเข้าสู่ระบบอุตหกรรม กระบวนการผลิตเน้นการสร้างรายได้มากกว่าคำนึงถึงสุขภาพ 
           ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่นักเรียนจะได้ร่วมเรียนรู้กระบวนการสร้างระบบนิเวศน์เพื่อคืนสมดุลให้กับธรรมชาติเพื่อตระหนักและเท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดลล้อมของโลกต่อไป
ตารางความสัมพันธ์ Core Subject
หน่วย : “ระบบนิเวศน์ในแปลงผัก 1  ตารางเมตร ”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์และการประกอบการ
สิ่งแวดล้อม
หน้าที่พลเมือง
-   ผักปลอดภัย
-   การปลูกพืชโดยดูแลด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ไม่อาศัยสารเคมี
-   สารอาหารที่ได้จากพืชผักที่ปลอดสารเคมี
-   สารประกอบต่างที่อยู่ในผัก ที่มีคุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพ เช่น ลูทีน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดการเกิดความเสื่อมของจอประสาทตา
-   สารต้านอนุมูลอิสระหลายตัวด้วยกันที่อยู่ในพืช ตัวที่ สำคัญช่น เบต้า-แคโรทีน ฟลาโวนอย วิตามินซี ซึ่งช่วยดูแลรักษาสุขภาพหัวใจ หลอดเลือด และระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเรา และลดโอกาสการเกิดมะเร็ง กระตุ้นการกำจัดเซลล์มะเร็งของร่างกาย
- ผักอุดมไปด้วย วิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และสารพฤกเคมี (ประโยชน์ของผักหลากสี) ช่วยเสริมสร้าง ควบคุมการทำงาน และช่วยควบคุมการไหลเวียนของของเหลวในร่างกาย
-    ผลิตพืชผักและอาหารต่างๆให้ตรงต่อความต้องการของผู้ซื้อ โดยคำนึงถึงสุขภาพที่ดีเป็นหลัก
-    ปัจจัยและพฤติกรรมในการเลือกบริโภค สะดวก สบาย
-    ปัญหาการทางธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการผลิต การบริโภค
-    การผลิตและการแข่งขันทางการค้าการให้บริการที่ทั่วถึง มีการกระจายสินค้า และโฆษณา
-    การแปรรูป การสร้างรายได้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า
-    การจัดการการประกอบการ บัญชี รายรับ รายจ่าย ต้นทุน กำไร และขาดทุน
- สร้างระบบนิเวศน์ในแปลงผักโดยการปลูกพืชแบบผสมผสาน
วางแผนในการปลูกพืชตามฤดูการเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ปรับสภาพดินและให้ประโยชน์กับพืชผักที่ปลูก
วางแผนระบบนิเวศน์ภายในแปลงผักที่เกื้อหนุนให้การเจริญเติบโตของพืช มีผลผลิตที่ดีและต่อเนื่อง
การผลิตอาหารประเภทวิตามินที่สอดคล้องไปกับวิถีของธรรมชาติ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
เคารพ และอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย
การจัดการความขัดแย้งและสร้างสันติวิธี
มารยาทไทย (การแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกา การมีสัมมาคารวะ)
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย


111